REKLAMAČNÍ ŘÁD

Pohřební služba Liberec s.r.o.

Veškerá práva spotřebitele z vadného plnění („reklamace") poskytnutého společností Pohřební služba Liberec s.r.o. spotřebiteli – zejména vadné poskytnutí služby, vadné provedení obřadu nebo dodání (prodeje) vadného zboží, lze uplatnit na provozovně pohřební služby, tj. ulice Valdštejnská 283/13, Liberec 2, 460 01 nebo v jiném místě nebo u jiné osoby, je-li takové jiné místo nebo taková jiná osoba určena v dokladu o poskytnutí služby nebo o dodání (prodeji) zboží – například účtenka, paragon nebo záruční list nebo v obchodních podmínkách společnosti Pohřební služba Liberec s.r.o. nebo v potvrzení o tom, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti Pohřební služby Liberec s.r.o. v případě vadného plnění, vydaném společností Pohřební služba Liberec s.r.o.

Spotřebitel je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy vadné plnění zjistil nebo při náležité pozornosti vadné plnění zjistit měl, nejpozději však do dvou let od poskytnutí služby, provedení obřadu nebo od dodání (prodeje) zboží, a je-li poskytnuta záruka za jakost („záruka"), pak nejpozději do uplynutí záruční doby, poskytnuté v konkrétním případě. Práva spotřebitele lze uplatnit osobně nebo písemně nebo mailem nebo faxem nebo jiným prokazatelným způsobem, jež zaručí, že lze zjistit, kdo a kdy a s jakým obsahem učinil reklamaci. Uplatní-li spotřebitel právo z vadného plnění – reklamaci, potvrdí mu Pohřební služba Liberec s.r.o. v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, jakož i provedení případné opravy a dobu jejího trvání, bude-li provedena oprava, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

O reklamaci bude rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Pohřební služba Liberec s.r.o. se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Reklamace může být vyřízena slevou, výměnou zboží nebo opravou nebo vrácením uhrazené ceny nebo jinak dle dohody se spotřebitelem a to vše v souladu a dle charakteru a rozsahu vady a stanoveného způsobu vyřízení reklamace právními předpisy nebo s ujednáním se spotřebitelem. Spotřebitel je povinen pro vyřízení reklamace poskytnout potřebnou součinnost.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.7. 2018 a je přístupný v provozovně Pohřební služby Liberec s.r.o. a na webových stránkách PS Liberec www.pohrebliberec.cz

Nejčastější typy pohřbů

Smuteční obřad v obřadních síních
v libereckém krematoriu

od 24 500
včetně DPH

Pohřeb bez provedení smutečního
obřadu

od 13 899
včetně DPH

Potřebujete poradit?

Zelená linka:
800 110 211
Pohřební služba:
485 101 112
Pohřební služba:
485 109 381
Provozovna Jablonec:
481 320 222
Nonstop služba:
608 512 971